Vyberte druh kontroly

Vyberte si termín

Kliknite na voľný termín a objednajte sa.
Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 1 týždeň dopredu, resp. dozadu.

Prevádzková doba:

Prevádzkovú dobu máme od 7:00 do 17:00 (pondelok-štvrtok) a od 7:00 do 15:30 (piatok), pričom príjem posledného vozidla je najneskôr 30 minút pred skončením prevádzky.

Poznámka:
Technické a emisné kontroly opakované sa vykonávajú o 13.00 h.

Zadajte Vaše údaje

Identifikačné údaje zákazníka

Mobilné číslo v tvare 0903123456

Identifikačné údaje vozidla

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, druh vozidla, druh paliva) spoločnosťou AUTO IN, s.r.o. Priemyselný areál Východ 3406, 058 01, Poprad, IČO: 46439081, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 25204/P za účelom:

spracovania a vybavenia objednávky na technickú kontrolu a/alebo emisnú kontrolu motorového vozidla (zaslanie potvrdzujúcej SMS správy a/alebo e-mailu o doručení tejto objednávky TK/EK, zaslanie upozornenia na dohodnutý termín TK/EK uvedený v tejto objednávke 24 h vopred a zaevidovanie objednávky v informačnom systéme)
zasielania zvýhodnených ponúk, noviniek a marketingu

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

AUTO IN, s.r.o., Poprad prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Odosielam formulár