Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré doposiaľ nepodliehali evidencii

Podľa zákona číslo 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha.

 

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, pásových traktorov, snežných skútrov a pod.), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel (nemali evidenčné číslo) a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do 31.12.2012 prihlásené do evidencie vozidiel, inak ich nie je možné prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013. [§ 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov].

Odklad o 10 rokov (do konca roka 2022) platí pre vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) a odklad o 4 roky (do konca roku 2016) platí pre vozidlá kategórie Ps (pracovné stroje samohybné) používané v poľnohospodárstve.

 • Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (zoznam OÚ dopravy) musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii.
 • Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časti II musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to:

 • ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
 • ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.

b) identifikačné údaje o vozidle, a to:

 • značku vozidla,
 • obchodný názov vozidla,
 • typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
 • druh vozidla,
 • kategóriu vozidla,
 • obchodné meno výrobcu vozidla,
 • identifikačné číslo vozidla VIN.

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časti II sú:

 • technické osvedčenie vozidla,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; to neplatí pre vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) vyrobené pred 1. januárom 2000,
 • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

 

Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla.

 

Ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii časti II jednotlivému vozidlu. Vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) vyrobené pred 1. januárom 2000 nemusia spĺňať technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, ak v čase výroby tieto vozidlá neboli vybavené takýmto osvetlením.

 

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časť II

 

Až po vydaní osvedčenia o evidencii časť II obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, si prevádzkovateľ vozidla požiada na orgáne Policajného zboru o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, kde mu bude pridelené evidenčné číslo vozidla spolu s tabuľkou s evidenčným číslom a bude mu vydané osvedčenie o evidencii časť I.