Technická kontrola

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.

Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

STK AUTO IN, s.r.o., Poprad vykonáva nasledujúce druhy technických kontrol:

 • technická kontrola pravidelná,
 • technická kontrola zvláštna,
 • technická kontrola administratívna,
 • opakovaná technická kontrola.

Aké sú lehoty platnosti technickej kontroly?

Aktuálne lehoty platnosti pre technickú a emisnú kontrolu stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z.. Prehľadnú tabuľku platných lehôt nájdete tu.

Postup technickej kontroly:

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom.

 

 • Doklady: Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v ustanovenom rozsahu.
 • Prítomnosť vodiča: Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo technik technickej kontroly alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla, rovnako to platí, aj ak niektorý z kontrolných úkonov je potrebné vykonať mimo kontrolnej linky alebo ak ide o technickú kontrolu jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly.
 • Zhodnosť údajov: Na začiatku technickej kontroly sa overuje, či sa zhodujú identifikačné údaje v dokladoch s tými, ktoré sa nachádzajú na vozidle, skontroluje sa funkčnosť a stav dverí, okien, pneumatík, osvetlenia a pod. Kontrolný technik overí aj úplnosť povinnej výbavy a exspiračnú dobu lekárničky, príp. sady na opravu pneumatík pri defekte.
 • Kontrola svetlometov: Kontrola pokračuje meraním sklonu predných svetlometov, predpísaná hodnota sa nachádza priamo na každom svetlomete.
 • Brzdy: Účinnosť bŕzd sa zisťuje na valcovej skúšobni pre každú nápravu zvlášť, nezabúda sa ani na parkovaciu brzdu.
 • Karoséria: Na ďalšom stanovisku kontrolnej linky sa na zdviháku zospodu skontroluje stav karosérie, podvozku a tlmičov, zisťujú sa vôle v riadení a uložení kolies.

 

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Vyhodnotenie technickej kontroly

Počas technickej kontroly sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas technickej kontroly.

Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

 

 • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa technickou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť,
 • dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole. Ak sa opakovanou technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
 • nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná chyba.

 

Počas technickej kontroly sa môžu na vozidle vyskytnúť chyby, ktoré klasifikujeme ako:

 • ľahké chyby – nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné menej významné prípady nezhody,
 • vážne chyby – môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie, alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky,
 • nebezpečné chyby – predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.

Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, sú:

 

 • vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola,
 • vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola.

 

Ako sa preukazuje platnosť technickej kontroly

Vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom vykonávajúcim dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky splnenie povinnosti podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte alebo zmluvnom štáte, dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte alebo zmluvnom štáte.